Category: Uncategorized

แหล่งข้อมูลหลักสูตรวิทยาการคำนวณ (สำหรับการอบรมที่ มจธ.ราชบุรี 7-14 ก.ย. 2565)

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เว็บไซต์ pongkoiim.com (เว็บไซต์นี้) https://www.pongkoiim.com/ SciMath.org สสวท: คู่มือการใช้หลักสูตร และคู่มือครู teacherpd ระบบฝึกอบรมครูของ สสวท. https://teacherpd.ipst.ac.th/ Facebook: สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. https://www.facebook.com/oho.ipst YouTube: การสอน

More/อ่านต่อ ...

การสอน ​Coding ผ่านตัวการ์ตูน

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ: การสอน Coding ผ่านตัวการ์ตูน โดย อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ (วทร.24 Online) 23 เมษายน 2564 เวลา 11:00 น. เอกสารการบรรยาย

More/อ่านต่อ ...

กองทุนโป้งก้อยอิ่ม เพื่อการศึกษาวิทยาการคำนวณ

Highlights เป็นกองทุนแบบไม่เป็นทางการ จัดตั้งโดย นายผนวกเดช สุวรรณทัต เป็นการส่วนตัว โดยไม่รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ไม่ได้มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของกองทุน มีจุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ของ สสวท.​ (การ์ตูน “โป้งก้อยอิ่ม”) ให้กับคุณครูเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินกิจกรรม มีนโยบาย **ไม่เรี่ยไร** เงินบริจาค แต่ยินดีพูดคุยกับผู้ที่เห็นคุณค่าของภารกิจ และอาจรับบริจาคเป็นกรณี

More/อ่านต่อ ...

ร่วมเสวนากับ อ. Pat Yongpradit, Chief Academic Officer, Code.org และ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

(จัดโดย สสวท.) วันจันทร์ที่ 25 พย นี้ พบกับ Workshop: Everyone can Code! Every Teacher can Teach Coding! และเพิ่มเติมด้วย Panel Discussion: Coding

More/อ่านต่อ ...

งาน Coding for Education ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Coding for Educationสร้างสรรค์ประสบการณ์เรียนรู้ยุคใหม่ “รู้จัก code รู้จักคิด รบร้อยครั้งชนะร้อยครา” ผมเคยพูดเรื่อง ​coding และหลักสูตรวิทยาการคำนวณหลายครั้ง แต่ครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งอื่นตรงที่จะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมการเป็นผู้ประกอบการ ความสำคัญของการเข้าใจ coding และ Computational Thinking ในการมองเห็นโอกาสของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยจะมีกรณีศึกษาที่เห็นเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงตั้งแต่กิจกรรมของเด็กประถม (ที่มีใช้จริงแล้วในหนังสือเรียนของไทย)

More/อ่านต่อ ...

กิจกรรม รร.บ้านทุ่งเจดีย์ จ.พังงา โดย สวทช.

URLs สำคัญ / แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือครู วิทยาการคำนวณ โดย สสวท. (ฟรี) จากเว็บ http://scimath.org วิธีดาวน์โหลดคู่มือครู และเอกสารอื่น ๆ https://www.pongkoiim.com/go/?p=227 ข้อมูลเป็นทางการ อื่น ๆ จาก Facebook

More/อ่านต่อ ...

แอบดูผลงาน คุณครูห้อง 3 (การอบรมครูโดย สสวท. และ สพฐ. 19-21 ก.ย. 62)

การจัดการโฟลเดอร์ https://padlet.com/panuakdet/uc4nbs7ql5ys Selfies ภาพอื่น ๆ Facebook Album บนเพจ โป้งก้อยอิ่ม Google Photos (​>670 ภาพ) https://photos.app.goo.gl/tJN2b7PAipsHyiwo6 การออกแบบสื่อ / กิจกรรมการเรียนรู้ Google Drive สำหรับอัพโหลดผลงานการออกแบบสื่อ

More/อ่านต่อ ...