Category: teachers

โครงการอบรม Digital Literacy Enrichment สำหรับครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสนำเนื้อหาจากหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ #โป้งก้อยอิ่ม ไปจัดอบรมให้กับคุณครูกลุ่มพิเศษกลุ่มหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้ครับ ข่าวและบทความ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝึกอบรมครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครูเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ และครูในพระราชานุเคราะห์​ ในโครงการ Digital Literacy Enrichment http://www.pmca.or.th/thai/?p=9985 FB Page:

More/อ่านต่อ ...

ภาพสำหรับกิจกรรมค้นหาด้วยภาพ (Reversed Image Search)

การค้นหาด้วยภาพ คนละเรื่องกับ การค้นหาภาพ การค้นหาภาพ = พิมพ์ข้อความแล้วเจอภาพ การค้นหาด้วยภาพ = Reversed Image Search = มีภาพอยู่ อยากจะรู้ว่าภาพนี้มาจากไหน (บางทีก็เจอ บางทีก็ไม่เจอ แล้วแต่ดวงและความชัดของภาพ) ประโยชน์: ตรวจสอบแหล่งอ้างอิง (ภาพนี้มาจากไหน)

More/อ่านต่อ ...

การประชุมโครงการ Unplugged Coding สำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 13 จังหวัด (14-16 ต.ค. 2563)

รายละเอียด การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูผู้สอน และออกแบบชุดกิจกรรมตัวอย่างการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ สโมสรราชพฤกษ์ และ สโมสรทหารบก โครงการแนวทางจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล งบประมาณ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

More/อ่านต่อ ...

กิจกรรมอบรมครูวิทยาการคำนวณ สพป.นราธิวาส เขต 1 (4-6 ต.ค. 2563)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนด้านวิทยาการคำนวณโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2563ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เอกสารสำหรับดาวน์โหลด ไฟล์กิจกรรม Pictures Google Photos: อบรมวิทยาการคำนวณ

More/อ่านต่อ ...

สสวท. แจกคลิปอบรมครู 150 คลิป – Coding for Teachers (C4T)

ข้อความประชาสัมพันธ์จาก IPST Thailand C4T #วิทยาการคำนวณ 🎯 สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T ได้ฟรี 4 ช่วงชั้น 150 คลิป . 🎯 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับครู Coding

More/อ่านต่อ ...

การอบรมวิทยาการคำนวณ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ข้อความ จาก อพวช. 19 กันยายน, ปทุมธานี; อพวช ร่วมกับ กศน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

More/อ่านต่อ ...

Thai PBS รวมพลังครู Code ได้ Code ดี

highlights กิจกรรมพบปะคุณครู 554 ท่าน จัดโดย Thai PBS วิทยากรได้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ, อ.Mock ผนวกเดช สุวรรณทัต, และ ดร.Lucky ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา ผม (Mock) ได้บรรยายเรื่องแกนของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

More/อ่านต่อ ...

ม.ราชภัฏยะลา “สนุกกับวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding”

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การอบรมปฏิบัติการครูต้นแบบ “สนุกกับวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding” ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานงานโดย ผศ.

More/อ่านต่อ ...

ถอดบทเรียน: กิจกรรม “ร่วมมือร่วมใจ ใช้ coding สู้ Covid-19”

แนวทางการออกแบบกิจกรรม unplugged สำหรับวิทยาการคำนวณ  กรณีศึกษา กิจกรรม “ร่วมมือร่วมใจ ใช้ coding สู้ Covid-19” วันนี้น้องๆ นักเรียนประถมศึกษา รวมกับโป้ง ก้อย อิ่ม ตัวละครจากหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ สสวท. ได้สาธิตการนำแนวคิดจากการเรียน coding มาประยุกต์ใช้กับขั้นตอนการทำความสะอาดมือ

More/อ่านต่อ ...

ข้อมูลสำหรับครู ป.5 ห้อง 3 (อ.น้อง อ.ฝน อ.อ้อ อ.ม็อค) กิจกรรมอบรมครู ตชด. รุ่น 2 ปี 2562

อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นประถมศึกษาวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จัดโดย สสวท.​ วิทยากร นายผนวกเดช สุวรรณทัต น.ส.พรพิมล ตั้งชัยสิน นางสุนันทา

More/อ่านต่อ ...