Month: August 2020

ม.ราชภัฏยะลา “สนุกกับวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding”

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การอบรมปฏิบัติการครูต้นแบบ “สนุกกับวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding” ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานงานโดย ผศ.

More/อ่านต่อ ...