Month: September 2020

ประชุมระดมความคิดเห็น โดยสภาการศึกษา เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

Highlights ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ครูจากหลายหน่วยงาน วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 งานของกลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รศ.ยืน

More/อ่านต่อ ...

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ sorting network (กิจกรรม unplugged)

Main ideas: เป้าหมายหลักคือ พิจารณาการทำงานแบบ parallel processing เทียบกับการทำทีละขั้นตอน งานบางอย่างแบ่งกันทำพร้อมกันได้ง่าย เช่น แบ่งกันพิมพ์เอกสาร 10 หน้า คนละหน้า หรืองานขุดร่องตื้นๆ (ditch) ยาว 10 เมตร สามารถแบ่งกันขุดสิบคนคนละเมตร พร้อมๆ

More/อ่านต่อ ...

Coding เกี่ยวข้องกับ STEM อย่างไร?

Computational Thinking เป็นทักษะที่ได้จากการเรียน Coding ในบทความนี้ องค์กร k12cs.org ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Computational Thinking กับวิชาต่างๆ ในสาขา STEM โดยแบ่งเป็น CS + Math CS + Math

More/อ่านต่อ ...

สสวท. แจกคลิปอบรมครู 150 คลิป – Coding for Teachers (C4T)

ข้อความประชาสัมพันธ์จาก IPST Thailand C4T #วิทยาการคำนวณ 🎯 สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T ได้ฟรี 4 ช่วงชั้น 150 คลิป . 🎯 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับครู Coding

More/อ่านต่อ ...

การอบรมวิทยาการคำนวณ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ข้อความ จาก อพวช. 19 กันยายน, ปทุมธานี; อพวช ร่วมกับ กศน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

More/อ่านต่อ ...

Thai PBS รวมพลังครู Code ได้ Code ดี

highlights กิจกรรมพบปะคุณครู 554 ท่าน จัดโดย Thai PBS วิทยากรได้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ, อ.Mock ผนวกเดช สุวรรณทัต, และ ดร.Lucky ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา ผม (Mock) ได้บรรยายเรื่องแกนของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

More/อ่านต่อ ...