Photos from CS Teacher Training 2017

เชิญชมภาพบรรยากาศ การประชุมปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ปีที่ 2 หลักสูตร Computing Science วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2560 จัดโดย สสวท.
https://photos.app.goo.gl/WzXHVgbG3UPmCDy43

ตัวอย่างการบรรยายเรื่อง Computational Thinking (บรรยายรวมสำหรับครูประถมและมัธยม หลังจากนี้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง)