คู่มือครู และเอกสารอื่นๆ จาก สสวท. (ฟรี)

[ข้อมูลจาก สสวท.]

”เอกสารของ สสวท. ดังกล่าวเผยแพร่ภายใต้ โดเมน ipst.ac.th เท่านั้น ห้ามนำไปเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดภายใต้โดเมนหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้ไฟล์ที่ถูกต้องและเป็นไฟล์ที่ได้รับปรับปรุงล่าสุด โปรดอ้างอิง URL ที่อยู่ภายใต้โดเมน ipst.ac.th” และด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู จึงควรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด

  1.  คู่มือครู (ควรใช้คู่กับหนังสือเรียน และแบบฝึกทักษะของ สสวท.) ลงทะเบียนและดาวน์โหลดที่ www.scimath.org/ebooks
  2.  คู่มือการใช้หลักสูตร http://oho.ipst.ac.th/cs-curriculum-teacher-guide/
  3.  คำอธิบายรายวิชา http://oho.ipst.ac.th/ipst-cs-course-description/
  4.  เอกสารจัดการเรียนรู้ Scratch และสื่ออื่นๆ ที่ http://oho.ipst.ac.th