เอกสารอธิบายหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

 1. ท่านสามารถอ่านตัวชี้วัดของหลักสูตรได้ทั้งจากเอกสารที่เผยแพร่เป็นทางการ และเอกสารคู่มือครูของ สสวท.
  • (ความเห็นส่วนตัว) เอกสารทางการจัดรูปแบบได้ค่อนข้าง…. เป็นทางการ ไม่สวยงามเท่าไรนัก
  • ผมแนะนำให้อ่านจากคู่มือการใช้หลักสูตรดีกว่า สามารถดาวน์โหลดได้จาก link ด้านบน หรือจะแปะให้อีกครั้งตรงนี้ก็ได้ครับ: http://oho.ipst.ac.th/cs-curriculum-teacher-guide/ (ไฟล์ Computing-Science-Teacher-Guides.pdf)
 2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สามารถดาวน์โหลดได้ที่
 3. สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัดฯ: ทาง สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ได้ทำการเทียบเคียงตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี ไว้ดังนี้
  • http://oho.ipst.ac.th/cs4-2-vs-ict3-1/
  • ดูที่ไฟล์ 3. การเทียบเคียงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์.pdf