Dek-D: รู้จักวิชา “วิทยาการคำนวณ” วิชาบังคับใหม่ ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ปี 2561 นี้

highlights:

  • บทสัมภาษณ์ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ (ม.เกษตรศาสตร์) และ อ. ผนวกเดช สุวรรณทัต (มจธ.)
  • “คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รอบตัวเรา จึงมิใช่แค่เครื่องมือในการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านั้นอีกต่อไป แต่ทุก ๆ คนต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต” (– รศ. ยืน)
  • วิธีการเรียนการสอนจะเน้นการนำรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสอนเด็กอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการแต่ละวัย เด็กเล็กจะเน้นสื่อการเรียนรู้ประเภท unplugged เช่น แบบฝึกหัด การ์ดคำสั่ง บอร์ดเกม และค่อยๆ ปรับสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมขึ้นตามระดับชั้นปี อย่าง ป.4 ให้เรียนเขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่าน Scratch เป็นต้น
  • กล่าวได้ว่าวิชานี้ ก็คือวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีจุดประสงค์ใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ในอาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านั้น แต่เพื่อให้เด็กใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองให้ได้ทั้งทักษะการคิดและทักษะฝีมือ เป็นวิชาเพื่ออนาคต

วิดีโอ

https://youtu.be/VLQeozwXf0U
https://youtu.be/Wpwx-Pu-LKE

บทความ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดย ครูเกียรติ / Dek-D.com

อ่านได้ที่ https://school.dek-d.com/blog/computationalthinking/รู้จักวิชา-วิทยาการคำนว/