Dek-D: 9 เรื่องพ่อแม่ต้องรู้ เตรียมตัวลูกให้พร้อมเรียนวิชาเขียนโปรแกรม (วิทยาการคำนวณ) ปี 61

highlights:

  1. สัมภาษณ์ อาจารย์ม็อค – ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. หัวใจของเนื้อหาวิชานี้คืออะไร? computational thinking คืออะไร?
  3. การทยอยสอนปีละ 4 ชั้น เพื่อเรียนรู้และปรับตัว
  4. หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและให้อิสระกับโรงเรียน
  5. ตำรามีคุณภาพสูง ปรับใช้ง่าย
  6. มีการเตรียมความพร้อมครูผู้สอนตั้งแต่ปี 2560
  7. วัดผลอย่างอย่างสร้างสรรค์ “เน้นการคิดให้เป็น” มากกว่าการท่องจำ
  8. วิชาวิทยาการคำนวณ ไม่ได้ทำให้ลูกยิ่งติดหน้าจอ แต่ทำให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี

บทความ