workshop วิทยาการคำนวณ​ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ

บรรยายโดย

  • ผนวกเดช สุวรรณทัต (ม็อค)  สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • เมตตา มงคลธีระเดช  สถาบันการเรียนรู้ (LI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้นแบบ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ สังกัดมหาเถรสมาคม กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561

ทีมงาน: ม็อค เมตตา อ.สุเมธ อ.อ๋อ พี่แป้น

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อมูลประกอบการบรรยาย จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

อ่านบันทึกฉบับเต็มได้ที่

http://iammock.com/sikaset