แนวคิดในการส่งเสริม coding (ความคิดเห็นส่วนตัวของ Mock)

แนวคิดในการส่งเสริม coding (เสนอให้ สสวท.​ โดย ม็อค 1 ส.ค. 2562) 

[ส่วนที่ 1]

จัดอบรมครูแบบ face to face ในจังหวัดต่าง ๆ โดยมี 3 รูปแบบ

  1. อบรมภาพกว้างของหลักสูตร และตัวอย่างการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด แบบเดียวกับที่จัดอบรมครูแกนนำ โดยให้ครูแกนนำที่เคยอบรมกับ สสวท. ไปจัดอบรมในท้องถิ่น  ครูแกนนำแต่ละท่านยืมแรงจากครูแกนนำในจังหวัดใกล้เคียง  ก่อนจบการอบรมให้แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละส่วน 
  2. อบรมลงลึก แยกตามบท ทีละบท ตามหนังสือวิทยาการคำนวณของ สสวท.  การอบรมแต่ละครั้งอาจมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาเพียง 1 ชั้นปี   จัดอบรม 12 ครั้งใน 12 จังหวัด ให้ครบทุกชั้นปี   แต่ละครั้งที่อบรมให้บันทึกวิดีโอไว้ทั้งหมดแล้วนำขึ้น YouTube 
  3. หยิบบางบทของหนังสือ มาจัดกิจกรรมอบรมภาคพิเศษ โดยดัดแปลงกิจกรรมให้บูรณาการกับวิชาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย ลูกเสือ ฯลฯ   บางครั้งอาจสอนเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่มีความพร้อม  เปลี่ยนสถานที่อบรมไปให้ครบทุกภูมิภาคของประเทศไทย  บันทึกวิดีโอไว้ทั้งหมด แล้วนำขึ้น YouTube เช่นกัน

[ส่วนที่ 2]

ส่งเสริมการจัดอบรมออนไลน์ที่ สสวท. ทำอยู่แล้ว และเพิ่มเติมด้วยเนื้อหาที่บันทึกจากการอบรมแบบ face-to-face 

  1. ส่งเสริมให้ครูในท้องถิ่นต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรออนไลน์  โดยแบ่งเนื้อหากันไปให้ครบทุกตัวชี้วัด/ทุกบท ของทุกชั้นปี แล้วส่งวิดีโอเข้ามารวมกันไว้ที่ศูนย์กลาง 
  2. รวบรวมวิดีโอที่บันทึกจากการอบรม face to face ไว้อย่างเป็นระบบ จัดหมวดหมู่ พิมพ์ keyword ไว้ให้ค้นหาได้ง่าย  เปิดสาธารณะให้เข้าใช้ได้โดยไม่ต้อง log-in 
  3. บันทึกวิดีโอทั้งหมดตามข้อ 1 และ 2 ลง hard drive หรือ USB drive เพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ยาก  เมื่อมีการปรับปรุงเนื้อหา ให้ส่ง thumb drive เวอร์ชั่นใหม่ไปสู่โรงเรียนเหล่านั้นทางไปรษณีย์ 

[ส่วนที่ 3]

  1. ให้รางวัลครูแกนนำที่มาร่วมเป็นวิทยากร และร่วมผลิตสื่อการสอน โดยมีทั้งรางวัลที่จับต้องไม่ได้ (เกียรติบัตร การประกาศชื่อ โล่รางวัล​ ฯลฯ​) และที่จับต้องได้ (เงินตอบแทน หรือการเลื่อนตำแหน่ง) 
  2. ส่งเสริมให้ครูแกนนำสร้างแรงบันดาลใจต่อครูคนอื่นเพื่อให้มีกำลังในการขยายผลของหลักสูตรมากขึ้น
  3. พัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้นและกระตุ้นความตื่นตัวของคนในประเทศโดยการขยายผลหลักสูตรให้ต่างชาติรับรู้  โดยเฉพาะประเทศที่ตื่นตัวด้านการสอน coding เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฟินแลนด์  โดยเผยแพร่คำบรรยายหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ  เผยแพร่สื่อการสอนที่ผลิตโดยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษ​ และเร่งแปลหนังสือแบบเรียนวิทยาการคำนวณ เป็นภาษาต่างประเทศ 

ผนวกเดช สุวรรณทัต 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
STIPI – KMUTT / 1 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ:

บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเบื้องต้น และเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเอง ไม่ใช่ความคิดเห็นและข้อตกลงขององค์กรหรือกลุ่มบุคคลใด และความคิดเห็นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต