#เล่าเท่าที่รู้ โดยนักเกรียน สวนกุหลาบ

excerpts:

  • “เป็นที่น่าดีใจว่า หลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาและสสวท.ทำออกมาได้ดีทีเดียว สร้างพื้นฐานที่ถูกต้องให้นักเรียนโดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดบางอย่างในอนาคต มีจัดอบรมครูผู้สอนวิชานี้ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักเรียน มีความร่วมมือจากหลายองค์กรรวมทั้งเอกชนในการพัฒนาสื่อการสอน แอป หรือเวปไซท์ช่วยสอนวิชานี้ ทุกๆกระบวนการดำเนินการด้วยความเข้าใจที่ถูกที่ควรในการพัฒนาการสอนวิชาวิทยาการคำนวณนี้”
  • “ปัจจุบัน สสวท.บูรณาการการเรียนรู้ไว้ดีมาก เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์จะมีการสอดแทรกdiscrete mathเข้าไปเพื่อปูพื้นฐานกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กประถม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้น”
  • “ดีใจที่คุณหญิงกัลยาและกระทรวงศึกษาให้ความสำคัญกับวิชานี้ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้สังคมตื่นตัวที่จะถกเถียงหาข้อมูลที่ถูกต้อง อันจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชานี้ สสวท.ทำหลักสูตรเอาไว้ดีมาก เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ คำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนทั่วประเทศ”

ข้อมูลเกี่ยวกับบทความ

  • เขียนโดย FB Page นักเกรียนสวนกุหลาบ
  • เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2562
  • ให้ข้อมูลบางส่วน เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดย ผนวกเดช สุวรรณทัต

อ่านได้ที่

#เล่าเท่าที่รู้ โดยนักเกรียน สวนกุหลาบ#Codingและวิชาวิทยาการคำนวณ1.ปัจจุบันเรามีวิชาcodingในหลักสูตรหรือยัง…

Posted by นักเกรียน สวนกุหลาบ on Saturday, 27 July 2019