Manager: อย่าเพิ่งโห่! เรียนโคดดิ้งไม่ใช้คอมพิวเตอร์แบบ “คุณหญิงกัลยา” เกิดขึ้นได้จริง

excerpts:

  • วิชา “วิทยาการคำนวณ” เกิดขึ้นได้จริง มีตำราแล้ว สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เน้นการคิดเชิงคำนวณ การเข้าใจและรู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล และความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่เน้นท่องจำแต่เน้นคิดและสังเคราะห์คำตอบ
  • การสอนโค้ดดิ้งในระดับประถมศึกษา ถ้าจะให้สอนโค้ดดิ้งแบบให้รู้จักโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ (Syntax) อาจไม่เหมาะ เพราะเกินวัยเด็ก จึงมีวิธีสอนแนวอื่นโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่เน้นไปที่การฝึกตรรกะ และวิธีคิดแทน 
  • ในต่างประเทศมีโครงการ CS Unplugged (วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบอันปลั๊ก) เป็นการรวบรวมกิจกรรมที่ออกแบบมาให้สอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปราศจากการใช้คอมพิวเตอร์ แต่จะใช้ผ่านการเล่นเกม ทายปริศนา ฯลฯ จะได้ไม่ยึดติดกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
  • หนังสือเรียนใหม่ โดยมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากหนังสือเรียนเดิมๆ คือมีเรื่องราวที่สนุกสนาน ดำเนินไปในรูปแบบการ์ตูนผ่านตัวละครหลักคือ “โป้งและก้อย” สองพี่น้องฝาแฝด และ “อิ่ม” ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ 
  • วิชานี้ไม่ได้หมายความว่าต้องการให้เด็กไปเป็นโปรแกรมเมอร์กันหมด ทักษะส่วนหนึ่งของวิชานี้ ทั้งในส่วนของทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และ ICT ก็เป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยตรง

เผยแพร่เมื่อ 29 ก.ค. 2562

อ่านได้ที่:https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000071862