ข้อมูลสำหรับครู ป.5 ห้อง 3 (อ.น้อง อ.ฝน อ.อ้อ อ.ม็อค) กิจกรรมอบรมครู ตชด. รุ่น 2 ปี 2562

อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นประถมศึกษา
วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

จัดโดย สสวท.​

วิทยากร

 1. นายผนวกเดช สุวรรณทัต
 2. น.ส.พรพิมล ตั้งชัยสิน
 3. นางสุนันทา สร้อยสวัสดิ์
 4. นายมนตรี นามแฮด

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ภารกิจ (งานกลุ่ม)

 1. แต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมาย 1 บท (จากการสุ่ม)
 2. ให้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับบทนั้น
 3. ใช้วิธีสร้างเอกสาร PowerPoint เขียนบนกระดาษแล้วถ่ายภาพ หรือสร้างชิ้นงานสื่อการสอนจากวัสดุรอบตัว
 4. อัพโหลดไว้บน Google Drive
 5. ผลัดกันนำเสนอในวันศุกร์ 10:30 น.​ (กลุ่มละ 5 นาที)

แนวทางการออกแบบกิจกรรม

ใช้วิธีใดก็ได้ เช่น

 1. ออกแบบขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 2. ใช้เนื้อเรื่องในหนังสือเป็นแนวทางในการออกแบบใหม่
 3. ดัดแปลงจากสถานการณ์ในหนังสือเรียน แบบฝึกท้ายบท หรือแบบฝึกทักษะ 
 4. เปลี่ยนภาพ เปลี่ยนสถานที่ หรือดัดแปลงเนื้อหาสาระให้ยากขึ้น หรือง่ายลง

การแบ่งบท

ภาพถ่าย

วิดีโอ

https://youtu.be/1g7ANUZk-Mo
https://youtu.be/9eYnvUzUFaE