Coding เกี่ยวข้องกับ STEM อย่างไร?

Computational Thinking เป็นทักษะที่ได้จากการเรียน Coding ในบทความนี้ องค์กร k12cs.org ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Computational Thinking กับวิชาต่างๆ ในสาขา STEM โดยแบ่งเป็น

  1. CS + Math
  2. CS + Math + Science/Engineering
  3. CS + Science/Engineering

โดยในบทความมีการเขียน Venn diagram ไว้อย่างชัดเจน โดยได้รับความร่วมมือจาก Computational Thinking Task Force, Computer Science Teachers Association (CSTA)

ทั้งนี้ Computer Science ยังเกี่ยวพันกับวิชาอื่นด้วยเช่นกัน เช่นวิชาภาษาอังกฤษ วิชาศิลปะ

เชิญอ่านได้ที่ https://k12cs.org/computational-thinking/

https://k12cs.org/computational-thinking/

คุณ Pat Yongpradit, Chief Academic Officer ของ ​Code.org เคยอธิบายเรื่องนี้ไว้ในวิดีโอนี้