#โป้งก้อยอิ่ม และหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

โป้ง ก้อย อิ่ม คือชื่อตัวละครในหนังสือแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ซื้อหนังสือได้ที่ pongkoiim.com/buy ลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เว็บไซต์นี้จัดทำโดยกลุ่มนักวิชาการที่ร่วมร่างหลักสูตรและหนังสือแบบเรียน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา **ไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการ**

การประชุมโครงการ Unplugged Coding สำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 13 จังหวัด (14-16 ต.ค. 2563)

รายละเอียด การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูผู้สอน และออกแบบชุดกิจกรรมตัวอย่างการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ณ สโมสรราชพฤกษ์ และ สโมสรทหารบก โครงการแนวทางจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล งบประมาณ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

More/อ่านต่อ ...

ตัวชี้วัดหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

Highlights ผู้เขียน (ผนวกเดช) ได้รับการสอบถามจากหลายท่านเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา จึงได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เคยได้ใช้บรรยายในที่ต่าง ๆ ไว้ ณ ที่นี่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวชี้วัด มีข้อความว่าอย่างไรบ้าง? แบ่งตามชั้นปีได้อย่างไร? หาเอกสารอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ที่ใด? ขอไฟล์ที่มีข้อความตัวชี้วัดได้หรือไม่? ทำไมตัวชี้วัดจึงเขียนด้วยข้อความเช่นนี้? ข้อความแบบนี้ กับอีกแบบหนึ่ง มีความแตกต่างกันอย่างไร?

More/อ่านต่อ ...

กิจกรรมอบรมครูวิทยาการคำนวณ สพป.นราธิวาส เขต 1 (4-6 ต.ค. 2563)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนด้านวิทยาการคำนวณโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2563ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เอกสารสำหรับดาวน์โหลด ไฟล์กิจกรรม Pictures Google Photos: อบรมวิทยาการคำนวณ

More/อ่านต่อ ...

ประชุมระดมความคิดเห็น โดยสภาการศึกษา เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

Highlights ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ครูจากหลายหน่วยงาน วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 งานของกลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รศ.ยืน

More/อ่านต่อ ...

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ sorting network (กิจกรรม unplugged)

Main ideas: เป้าหมายหลักคือ พิจารณาการทำงานแบบ parallel processing เทียบกับการทำทีละขั้นตอน งานบางอย่างแบ่งกันทำพร้อมกันได้ง่าย เช่น แบ่งกันพิมพ์เอกสาร 10 หน้า คนละหน้า หรืองานขุดร่องตื้นๆ (ditch) ยาว 10 เมตร สามารถแบ่งกันขุดสิบคนคนละเมตร พร้อมๆ

More/อ่านต่อ ...

Coding เกี่ยวข้องกับ STEM อย่างไร?

Computational Thinking เป็นทักษะที่ได้จากการเรียน Coding ในบทความนี้ องค์กร k12cs.org ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Computational Thinking กับวิชาต่างๆ ในสาขา STEM โดยแบ่งเป็น CS + Math CS + Math

More/อ่านต่อ ...

สสวท. แจกคลิปอบรมครู 150 คลิป – Coding for Teachers (C4T)

ข้อความประชาสัมพันธ์จาก IPST Thailand C4T #วิทยาการคำนวณ 🎯 สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T ได้ฟรี 4 ช่วงชั้น 150 คลิป . 🎯 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับครู Coding

More/อ่านต่อ ...

การอบรมวิทยาการคำนวณ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ข้อความ จาก อพวช. 19 กันยายน, ปทุมธานี; อพวช ร่วมกับ กศน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

More/อ่านต่อ ...

Thai PBS รวมพลังครู Code ได้ Code ดี

highlights กิจกรรมพบปะคุณครู 554 ท่าน จัดโดย Thai PBS วิทยากรได้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ, อ.Mock ผนวกเดช สุวรรณทัต, และ ดร.Lucky ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา ผม (Mock) ได้บรรยายเรื่องแกนของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

More/อ่านต่อ ...

ม.ราชภัฏยะลา “สนุกกับวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding”

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การอบรมปฏิบัติการครูต้นแบบ “สนุกกับวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding” ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานงานโดย ผศ.

More/อ่านต่อ ...