Author: mock

ประชุมระดมความคิดเห็น โดยสภาการศึกษา เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

Highlights ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ครูจากหลายหน่วยงาน วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 งานของกลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รศ.ยืน

More/อ่านต่อ ...

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ sorting network (กิจกรรม unplugged)

Main ideas: เป้าหมายหลักคือ พิจารณาการทำงานแบบ parallel processing เทียบกับการทำทีละขั้นตอน งานบางอย่างแบ่งกันทำพร้อมกันได้ง่าย เช่น แบ่งกันพิมพ์เอกสาร 10 หน้า คนละหน้า หรืองานขุดร่องตื้นๆ (ditch) ยาว 10 เมตร สามารถแบ่งกันขุดสิบคนคนละเมตร พร้อมๆ

More/อ่านต่อ ...

Coding เกี่ยวข้องกับ STEM อย่างไร?

Computational Thinking เป็นทักษะที่ได้จากการเรียน Coding ในบทความนี้ องค์กร k12cs.org ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Computational Thinking กับวิชาต่างๆ ในสาขา STEM โดยแบ่งเป็น CS + Math CS + Math

More/อ่านต่อ ...

สสวท. แจกคลิปอบรมครู 150 คลิป – Coding for Teachers (C4T)

ข้อความประชาสัมพันธ์จาก IPST Thailand C4T #วิทยาการคำนวณ 🎯 สสวท. เผยแพร่คลิปอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) ทบทวนหลักสูตร C4T ได้ฟรี 4 ช่วงชั้น 150 คลิป . 🎯 หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับครู Coding

More/อ่านต่อ ...

การอบรมวิทยาการคำนวณ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ข้อความ จาก อพวช. 19 กันยายน, ปทุมธานี; อพวช ร่วมกับ กศน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

More/อ่านต่อ ...

Thai PBS รวมพลังครู Code ได้ Code ดี

highlights กิจกรรมพบปะคุณครู 554 ท่าน จัดโดย Thai PBS วิทยากรได้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ, อ.Mock ผนวกเดช สุวรรณทัต, และ ดร.Lucky ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา ผม (Mock) ได้บรรยายเรื่องแกนของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

More/อ่านต่อ ...

ม.ราชภัฏยะลา “สนุกกับวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding”

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การอบรมปฏิบัติการครูต้นแบบ “สนุกกับวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding” ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานงานโดย ผศ.

More/อ่านต่อ ...

ถอดบทเรียน: กิจกรรม “ร่วมมือร่วมใจ ใช้ coding สู้ Covid-19”

แนวทางการออกแบบกิจกรรม unplugged สำหรับวิทยาการคำนวณ  กรณีศึกษา กิจกรรม “ร่วมมือร่วมใจ ใช้ coding สู้ Covid-19” วันนี้น้องๆ นักเรียนประถมศึกษา รวมกับโป้ง ก้อย อิ่ม ตัวละครจากหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ สสวท. ได้สาธิตการนำแนวคิดจากการเรียน coding มาประยุกต์ใช้กับขั้นตอนการทำความสะอาดมือ

More/อ่านต่อ ...

พูดคุยเรื่อง Unplugged Coding ในรายการ Live@จันทรเกษม (27 ม.ค. 63)

ผม (Mock – ผนวกเดช สุวรรณทัต) ได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยเรื่อง Unplugged Coding และหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ร่วมกับพี่แทนไท (ดร. แทนไท ประเสริฐกุล) และพี่ต้นไม้ (คุณกันติพจน์ สิริภักดิสกุล) ในรายการ Live@จันทรเกษม ที่สนามหญ้าริมรั้วกระทรวงศึกษาธิการ Highlights:

More/อ่านต่อ ...

ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ สสวท. (โป้งก้อยอิ่ม) จากเว็บของ สพฐ.

ชั้นประถมศึกษา ป.1 https://academic.obec.go.th/textbook/web/images/book/1545362383_example.pdf ป.2 https://academic.obec.go.th/textbook/web/images/book/1547785561_example.pdf ป.3 (รอประมาณเดือน เม.ย. 2562) ป.4 https://academic.obec.go.th/textbook/web/images/book/1545362561_example.pdf ป.5 https://academic.obec.go.th/textbook/web/images/book/1547785633_example.pdf ป.6 (รอประมาณเดือน เม.ย.​ 2562) ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์ของ สพฐ.

More/อ่านต่อ ...