Tag: NSTDA

สวทช. ร่วมกับ สพป. ปทุมธานี เขต 1 จัดอบรมครูวิทยาการคำนวณ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท Science in Rural Schools : SIRS NSTDA – สวทช. ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการคำนวณ องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่

More/อ่านต่อ ...